مرگ و عشق

   
  مرگ از عشق پرسید :
    
    
    آن چیست که تو را اینقدر زیبا جلوه می دهد و مرا تلخ ؟!
  
       
  
     عشق لبخندی زد و گفت :
    
           دروغ هائی که در من هست و حقیقتی که در تو ...!
/ 0 نظر / 3 بازدید