پدر که باشی...

 

  

           پدر که باشی !!!

                        با تمام سختی ها و مشقت های روزگار،

                     با دیدن غم فرزندت می گویی : "نگران نباش ، درست میشود.

                                                              خیالت تخت ، مــــــــــن پشتت هستم "

          پدر که باشی ؛

                         سردت می شود و کت بر شانه ی پسر می اندازی.

             چهره ات خشن می شود و دلت دریایی....آرام نمی گیری تا تکه نانی نیاوری


        پدر که باشی ؛

                       عصا می خواهی ولی نمی گویی.

                          هرروز، خم تر از دیروز، جلوی آینه تمرین محکم ایستادن می کنی...             پدر که باشی ؛

                       در کتابی جایی نداری و هیچ چیز زیر پایت نیست..  . .

                                             بی منت از این غریبگی هایت می گذری تا پدر باشی

 

پشت خنده هایت فقط سکوت می کنی.....


           پدر که باشی ؛

                    به جرم پدر بودنت، حکم همیشه دویدن برایت میبُرند.

                                                                بی اعتراض به حکم فقط می دوی.

                          بی رسیدن ها می دوی و در تنهایی ات نفسی تازه می کنی......پدر که باشی ؛

در بهشتی که زیر پای تو نیست باز هم دلهـــــــــره هایت را مرور می کنی

...

 

روزت مبــــــــارک پــــــــــدرم  

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید