" آغازم کن" پانزدهمین خط خطی دلم

 

 

                             چیزی بگو ،

                                     حتی یک کلام

                                           حتی یک نقطه .

                                                      حتی یک.. .

                                                             فقط حضورت را به رخ تنهائیم بکش

                                                      سنگینی قدم های سکوتت تکیده ترم می کند

                                                   جاری شو در من

                                             بگذار ببینمت

                                    بار دیگر آشتی ام بده با زندگی

                                          مفهوم خوشبختی را برایم تداعی کن

                                                لبخند خدا باش که به من رخ نموده

                                                    دست باد باش که نوازش کند گیسوان مرا

                                                دیوانه ام کن

                                                    پریشان خودت

 

                 رج به رج بباف فرش دلم را با تاری از عشق و پودی از طنین جان نوازت

                                                         و این چنین آغاز مرا بساز

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید