خفقان "پنجمین خط خطی دلم"

  

          می نویسم

                  فریاد می زنم همه دردهایم را

                         کو چشمی که بخواند

                                       نگاهی که دریایی شود.. .

                                                                                  نیستی

                                                                      افسوس نیستی..

 

             غصه ای که اینگونه گلویم را می فشارد

                     بغضی فروخورده

                                       در پس روزهای بی تویی..

                  خفقان آلود شده همه زندگیم..

 

                         دلم هوایی شده

                                           هوا..

                                               کدام هوا

                                                         بی تو تنفس هم حرام است

 

/ 0 نظر / 17 بازدید