مداد رنگی - بیستمین خط خطی

 

 

   آرزو کردی ؟

           
         گره به سبزی سبزه زدی ؟

                
           که آرزوهات رو تا موقع پژمردن و مردن توی سینه حفظ کنه و اونو به خدا برسونه؟
         . . .     .              .  .

       آرزوهام رو....
                         آرزو. .         .
                                   سپردم به دست باد وحشی
                  همون موقع
                                  سرگردون شد تو دل خزون
                                                                   دیگه آرزویی تو دلم نیس .    .

                       
   شاید واسه همین حتی فراموش کردم سبزه عید بریزم...
                                    شاید واسه همین فراموش کردم امروز سبزه ای با خودم ببرم

            
          رنگ سبز رو از جعبه مداد رنگی زندگیم برداشتم
                                                                             گم شده . . . !!

               سرده . . . . خیلی سرده            .   .       .
          
          تصویری تو زلالی آب می افته
                                               آب از تو زلاله 
                                                              یا تو از آب .... !
          
            چرا رنگ باختی ؟!
                                       چرا لرزیدی ؟!

       می ترسم ..... .
                       از سنگی که توی چشمه بی افته
                                                        وزش نسیمی که اون رو به هم بزنه .. .
                     دستی که محو اش کنه . . .

             
          
                سو سوی باد وحشی دوباره تو صورتم میزنه
                                                         صدای زوزه اش می پیچه تو گوشم . .

              دیگه نه چشمه ای هست
                                                نه تصویری . . 
                                                             و نه حتی من ای . . .

                  مداد سبز دلم کجاست.. . . ؟!
                                                        .. . . .
           
                     آبی آب از تو زلال بود
                                               یا زردی تو از آب. . . .

            
               
                       
من قصه ی سیاه و سپید دفتر زندگی ام را ؛ به گوش باد وحشی می سپارم

    
باشد که روزی ،
                              وقتی ،
                                                    جایی ،
                                                                                     از وزش باز ماند . . .

 

 

          

/ 2 نظر / 15 بازدید
هستی

!!!!!!! فقط همین.(نقطه سر خط)......![خنثی]