پــاییـــــز مــــن

  

می پســـندم پایــیـز را 

که معــافـم می کنـــد

از پنـهان کردن ِ

دردی که در صـــدایم می پیــچـد ُ

اشــکی که در نگاهـم می چرخـد ؛

آخر هــمه مـی پنــدارند...

سـرمــا خــورده ام ....

 

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید

[قلب]