گذشتم ....

 

وقتی حتی توی بودنت هم کوله باری از غمی

وقتی حتی حضورت چنگالی میشه به پیکره ی همه ی اونچه ازت باقی مونده بود...

وقتی حتی دیگه بلد نیستی مثل قبل نقش بازی کنی تا سرمو گرم کنی....

وقتی حتی خودتم خبر نداری از جایگاهی که داشتی .    .

                                                                                     و الان ســــاخــــتی.....

 

وقتی دلم تنگه واسه یه گرمی ، یه آرامش ، یه اطمینان.  ...

                                                   دلم تنگه و کنــــارم ایســـــــتادی.......

 

 

 

"مـــــــن ایــــن چنــــــین خــــــــــاک آلـــود..

از تـــــــــــــــدفــــــین رفــــــــتـــنت آمـــده ام. .   ."

 

/ 0 نظر / 18 بازدید