خدایا..

 

      می دونی وقتی خدا داشت بدرقه ام می کرد بهم چی گفت ؟

   جایی که می ری مردمی داره که می شکننت ، نکنه غصه بخوری تو تنها نیستی ؛

 

 تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری ،

قلب می ذارم که جا بدی ،

اشک می دم که همراهیت کنه ،

 و مرگ که بدونی بر می گردی پیش خودم.. .

/ 0 نظر / 18 بازدید