حتـــــما

 

توکل بر خدایت کن 

                           « کفایت می کند حتما »

اگر خالص شوی با او 

                           « صدایت می کند حتما »

اگر بیهوده رنجیدی

            از این دنیای بی رحمی

                                    به درگاهش قناعت کن

                                                              « عنایت می کند حتما »

دل درمانده می میرد

                    اگر غافل شوی از او

                                      به هر وقتی صدایش کن

                                                               « حمایت می کند حتما»

خطا گر می روی گاهی

                   به خلوت توبه کن با او

                                     گناهت ساده می بخشد

                                                            « رهایت می کند حتما » 

به لطفش شک نکن گاهی

                    اگر دنیا حقیرت کرد

                                     تو رسم بندگی آموز

                                                        «حمایت می کند حتما »

اگر غمگین

        اگر شادی

               خدایی را پرستش کن

                                که هر دم بهترین ها را

 

                                 « عــطایت مـی کند حتـــــــــــما »

 

/ 0 نظر / 37 بازدید