1

 

  نگاه کن

  به آن چه پیش تر داشته ایم و همه آن چه اکنون داریم ؛

   باور دارم ، هر آن چه زندگی به من ارزانی دارد نمی تواند خوشحال کننده تر از آینده ای باشد که ؛

        مملو از عشق ورزیدن به توست . . .

 

 

 Looking back on all that we ' ve shared and all that is yet to come

I realize that nothing life may offer me could make me happier ,

 than a future filled with loving you  .. .  

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید