پر پرواز این بال شکسته

       

   

  تغییر

      سازش

         خنده های بی خواهش...

                            به سادگی پرواز دادن یک پر

 

      قدم به قدم..

                استــــــــــــــوار...

  

            به سختی یک کوه اطمــــــــــــینان

                   به لطافت پر یک شاپرک ؛ محـــــــبت......

      

          به روشنی آفتاب ؛ تلاقی ی نــــــگاه

                        به پاکی آّب ؛ احــــــــــــساس....

     

                    

« صدایی از دور مرا می خواند

"دوباره نگاه کن"

دوباره نگاه می کنم

به آسمان و ریزش باران

دوباره نگاه می کنم

به تـــــــو

به من

و زمین را بوسه می زنم هزاران بار

آنگاه تمامی درها گشوده می شوند

      

اتــــــــفاقـــی در دلــم افتــــاده اســــــت..... »

          

                

   پ . ن :

         خدایا ؛

              تنها تو می دانی آنچه را که من نمی دانم

                به عظمتت ، به لطف بی پایانت ، به دانایی ی بی مانندت سوگند.....

                    تنها تو را دارم و تنها بر تو توکل می کنم.....

             

                        

/ 0 نظر / 15 بازدید