کجـــــــایــی . . .؟!

 

 

                 از  לﺴتـــــاטּ  تــــــــــــو  آبــــــــــــــ   مــﮯ خــورنــל 

                                                                                        شعـــــــــــــرهایم.....

 

 

                           واژه ها تشنــــــــــــﮧ انـــــد .  .     .

 

           

                                       לﺴتـــانتــــــــــــــــــ     کجــــــاستــــــــــــــــــ   ....؟؟!!!

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید