عـــزیز دل - خط آبی

 

خــــشـــمناک تــرین تــازیــانه های طوفــــــانت را

                                            به صخــــــره های دلـــــم بکــــــوب..  .   .

 

                    آرام مـــیگیرم

                              وقـــتی می دانــم

                                             از جانـــب  تــــــوســـت .      .  . .

                

                                                                                              عزیز دل...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید