روزم....

 

 


  از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟          گفت: وسیع تر از من است

از کوه پرسیدم پرستار کیست؟          گفت: مقاوم تر از من است

از آینه پرسیدم پرستار کیست؟          گفت: پاک تر از من است

از آب پرسیدم پرستار کیست؟          گفت: زلال تر از من است

از مادر پرسیدم پرستار کیست؟          گفت: مهربانتر از من است

    از پیامبر پرسیدم پرستار کیست          گفت: از تمام یارانم به من نزدیک تراست

ازخودش پرسیدم پرستار کیست؟          گفت: خادم خدا
آره...
افتخار می کنم به شغل ام
به اینکه یه « پــرستــار » امقلب
روزم مبارک قلب
 
/ 0 نظر / 55 بازدید