شب قدر

   

     شب قدر است و من قدری ندارم

 
                        چه سازم توشه قبری ندارم

 
                                         مبادا لیلة القدرت سرآید

 
           گنه برناله ام افزون تر آید

 
                           مبادا ماه تو پایان پذیرد

 
                                      ولی این بنده ات سامان نگیرد...

              

       

                                                                                                                                                                          

            

           

                                                             التماس دعا...

  

  

/ 0 نظر / 3 بازدید