# خط_خطی_های_دلم

دریا به صحرا.... نقش توست همه

تهی کرده ام همه روزهایم را از هر حادثه ای         راکــــد                   دریچه های آسمانم را ابر سیاهی پر کرده.....                                                       دگر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید

آخرین خط خطی 90

              یادم افتاد از ماه               یادم افتاد از سردی هوا                                 یادم افتاد از اشک های حماقت                                            یادم افتاد از خنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

خفقان "پنجمین خط خطی دلم"

             می نویسم                   فریاد می زنم همه دردهایم را                          کو چشمی که بخواند                                        نگاهی که دریایی شود.. .                                                                                   نیستی                                                                      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید