# خط_خطی_های_دلم

بی هوا زیستن ام آرزوست - خط خطیه خاکستری

                      من بی رنگ ترین هوای این حوالی                                       سرشارم از خاکستری های بی تنفسی             که خود نمی توان خود را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

پر پرواز این بال شکسته

              تغییر       سازش          خنده های بی خواهش...                             به سادگی پرواز دادن یک پر         قدم به قدم..                 استــــــــــــــوار...                به سختی یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

آخرین خط خطی 90

              یادم افتاد از ماه               یادم افتاد از سردی هوا                                 یادم افتاد از اشک های حماقت                                            یادم افتاد از خنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

" آغازم کن" پانزدهمین خط خطی دلم

                                 چیزی بگو ،                                      حتی یک کلام                                            حتی یک نقطه .                                                       حتی یک.. .                                                              فقط حضورت را به رخ تنهائیم بکش                                                       سنگینی قدم های سکوتت تکیده ترم می کند                                                    جاری شو در من                                              بگذار ببینمت                                     بار دیگر آشتی ام بده با زندگی                                           مفهوم خوشبختی را برایم تداعی کن                                                 لبخند خدا باش که به من رخ نموده                                                     دست باد باش که نوازش کند گیسوان مرا                                                 دیوانه ام کن                                                     پریشان خودت                    رج به رج بباف فرش دلم را با تاری از عشق و پودی از طنین جان نوازت                                                          و این چنین آغاز مرا بساز    
/ 0 نظر / 7 بازدید

خفقان "پنجمین خط خطی دلم"

             می نویسم                   فریاد می زنم همه دردهایم را                          کو چشمی که بخواند                                        نگاهی که دریایی شود.. .                                                                                   نیستی                                                                      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید