# فرمایش_بزرگان

راه یا چاه ..

                                 با شیطان هم داستان شدم ، تا در برابر هیچ انسانی سر تسلیم فرو نیاورم                                                                            "دکتر علی شریعتی"
/ 2 نظر / 19 بازدید

خوشبخت

  ما همیشه دیگران را بیش از آن حدی که خوشبخت اند ، خوشبخت تصور می کنیم                                                                                                                                                                "کیکاووس"
/ 1 نظر / 14 بازدید

                                   اگر قرار بود ما مثل هم فکر کنیم ،                                        یکی از ما آفریده می شد.
/ 1 نظر / 12 بازدید