افسوس

  

از پیری پرسیدم چه زمانی انسان پیر می گردد ؟

  
   فرمود :

 
   درست زمانی که از گذشته خود پشیمان گردد و افسوس آن را بخورد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید